اعلان فاتحه ,شنبه 21 جنوری

اعلان فاتحه

شیما انوری، معلمه مکتب سید جمال الدین افغان دختر. فرحناز اریایی، مژگان اریایی، سونیا اریایی، میترا اریایی، و لیث آریایی نواسه ها
کریم حسن زاده، سیروس خان، و مسیح راصف داما های دختر

نسبت وفات حاجی محمد انور سابق مدیر محاسبه وزارت آبیاری و منابع آب افغانستان که جنازه مرحوم در کابل به خاک سچرده شده به اطلاع دوستان رسانیده می شود که فاتحه مردانه و زنانه روز شنبه 21 جنوری از ساعت 1 الی 3 بعد از ظهر در فاطمیه واقع درشهر سوری گرفته می شود
10906 Larson Road, Surrey

. بعد مراسم فاتحه صرف نذر خواهد بود

تشریف فرمایی شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

انا الله و انا الیه الراجعون