اعلان فاتحه, Sun FEB 19, 2-4 pm

اعلان فاتحه

محمد ضیا، محمد حسین و محمد حسن محمدی پسران. حنیفه محمدی خواهر.الحاج محمد ذکریا محبی شوهر خواهر. خان محمد فیضی، علی حیدری ، احمد،  رضا، صدیقه،  شفیقه و ساجده محبی خواهرزاده ها. حمیرا و حمید فیضی نواسه های خواهر.

نسبت وفات الحاج محمد عسکر محمدی که جنازه مرحوم قبلاً در کابل به خاک سپرده شده است به اطلاع می رسانند که فاتحه مردانه و زنانه آن مرحوم به روز یکشنبه از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در فاطمیه واقع در سوری گرفته می شود. بعد از مراسم صرف نذر خواهد بود

انا ا…. و انا الیه الراجعون